<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-5733133175049674420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

jueves, octubre 14, 2004

Ang kalamnan ko ay nauuhaw...

Ang kalamnan ko ay nauuhaw. Huling inom ko siguro bago ako umalis ng bahay matapos maiprint ang aking term paper. Isang masayang nakakaantok na nakakabangag na nakakagutom na pangyayari ang naganap ngayong araw na ito. Biruin mo ba naman kasi, isang beses ko lang binasa o inaral yung mga lectures at notes ko. At tinapos ko kaagad lahat yun upang maumpisahan ko na rin ang aking paggawa ng term paper dahil sa wala pa akong naisusulat bagaman may mga inpormasyon na akong naipon. Nagpadeliver pa nga ako ng pizza at uminom ng isang kape para hindi ako makatulog nang mahimbing, ayun, grabeng nakakabangag. Isang tasa pa lang naiinom ko, parang long-lasting ang effect.. Halos kagigising ko lang ngayon...hehe syempre, natulog ako sa main library, walang katau-tao e.. ano ba pakialam nila.. hehe kaya hayun.. nung umaga nang araw na ito, nakita ko yung kaklase ko sa KAS2 sa dyip na nag-aaral. Hanggang sa ako ay kasabay na rin nag-aaral. Halos parang walang pumapasok sa aking utak nun kahit nabasa ko na siya dati..Hanggang sa andun na kami sa silid, at dumating na rin ang aming propesor. Nagulat na lamang ako nang sinabi niya, "may option kayo kung gusto niyo kunin yung test o hinde.. para 'to sa mga may tsek sa bluebook" .. At syempre, ano nga ba inaasahan ko? akala ko nga ei hindi ako matatawag e.. Laking gulat ko na lang ng natawag ang apelyido ko, sabay tingin sa bluebook, 1.** !! Langya! Ni hindi rin talaga ako makapaniwala. Pano naman kasi bumagsak ako dun sa isang pagsusulit at yung grade na makikita ko na sa class card ay isang 1.** !!! ang inaasahan ko pa naman din ay mga 2.** or 3 lang.. pero heto.. grabe talaga.. Natulala ako dun e.. haay... iniisip ko tuloy kung magiging CS ako.. sana nga, at sana makakuha rin ako ng CS.. sana makalipat na rin ng CS.. ang kalamnan ko ay nauuhaw. ^_^
Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.