<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-5733133175049674420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

jueves, septiembre 30, 2004

Purgatory Week

Hay grabe... 'purgatory week' na naman.. wala pa masyadong mga exams pero dehado naman sa requirements. Mabuti na lang at natapos ko lahat sa bawat takdang oras ng mga ito. Nakakainis nga lang dahil ayoko ulet mangyari ang mga naganap noon. Biruin mo ba naman walang connection kanina sa PLDT DSL! Lintek! Ewan ko ba kung bakit sa lahat nang mabibiktima kami pa.. Kaya hayun, very unproductive ko ng gabing yaon. Sa halip, nanood na lang ako ng "Raising Helen". Ano pa magagawa ko? Panira talaga ng gabi at umaga yun.. Wala ngang DSL, pati ba naman GPRS ko, WALA RIN?!?!? Iniisip ko tuloy na parang pinagtritripan kami.. Lahat na nga ng korporasyon nagsisitaas ng mga presyo tapos itong mga kompanyang ito, ganito gagawin samen? Hay... pero buti na lang at tapos na lahat... term paper na lang ang poproblemahin ko... ^^ Sana matapos na rin itong linggo na to.. gusto ko namang matulog nang mahimbing matapos ang paghihirap dahil sa Purgatory Week.. habang ngayon ko pa lang madadaanan ang Hell Week sa diliman. Nagkandahalu-laho na ang mga iskedyul ng mga eksamen. Pero hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari kahapon.. at yun ang nagbibigay sa akin ng kaunting inspirasyon sa aking mga ginagawa bagaman kaunting sandali na lang ang mga nalalabi... Kaya't mag-aaral muna ako ngayon, at bukas ay magkikita kami ulet.. sana naman maalala niya yung bolpen na hiniram niya saken. :D
Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.