<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-5733133175049674420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

miércoles, julio 07, 2004

Terrified, Mortified, Petrified, Stupefied by....

Yeeha! Hindi ako makapaniwala sa takbo ng mga pangyayari sa mga nakalipas na linggo...pano ba naman kasi, tanggap na ako as SA sa Engg Lib! Ni hindi ko naman inaasahan na ganun kabilis yun.. hehe... isa pa..dagdag na responsibilidad at pagsubok yun. Parang magiging tagapag-encode pa ata ako ng database, at malamang ang ibig sabihin nun ay parang mag-aaral ako magdatabase, java, networking, troubleshooting at kung anuano pang teknikal na kailangan malaman sa aking pagtatrabahuhan. Siguro parang mag-aaral na rin ako ng comsci na basics sa aking papasukan. Hindi ko akalain andami na pala ng aking mga kailangang gawin..isipin mo ba naman kasi next week, magkakaroon ng map test sa Asya, at kakaiba ito sa aking naranasan sa UP Manila, MAS MAHIRAP! Paano ba naman kasi, sisiw lang naman daw yung bansa/kapital at kung anuano pa, kaya ang pinapakuha niya ay iba't ibang klaseng mapa at mga importanteng mga kung anuanong lugar pa. Tapos, hindi bat parang anmalas ko naman dahil lagi akong Group I sa mga LIS subjects ko? pero sa aking palagay, tama lang yun para naman maranasan ko ang tunay na kahirapan... at tiyak akong makabubuti ito sa akin bagamat parang hindi ito makakayanan ng aking katawan. Marami na tuloy akong plano sa aking sarili.. hindi ko lang mailalahad sa ngayon dahil marami pa akong kailangang gawin.. Kakain muna ako ng pizza, at matutulog nang mahimbing. ^_^
Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.