<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-5733133175049674420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

viernes, abril 08, 2005

Tired of Weaving Dreams?

dream (n.) - a series of thoughts, images, or emotions occurring during sleep..

Isang malagim at nakakatakot na panaginip ang aking naranasan kahapon. Sabi sa aking panaginip, ako raw ay na-5.0 sa Geology 1. Ako ay natakot dahil sa iyon ang unang beses na ako'y nagkaroon ng singko. Ang malabo dun, tinignan ko ang aking final exam - at nakita ko na ang test I ay multiple choice kung saan ang pagpipilian lamang ay 1 - true, 2 - false. Ang ipinagtataka ko lamang ay kung bakit ang sagot ko mula 1 hanggang 50, lahat ay 1! Wari'y isang kababalaghan o isang kasinungalingan ang eksamen na yun. Iniisip ko tuloy na meron nagbago ng aking mga sagot dahil lapis lang ang aking ginamit sa pagsusulit na yaon. At dahil nga sa bagsak ako, ang removals ko daw ay kunin na lamang ulet ang final exam bilang removal exam. Sa susunod na araw na lamang ipasa ang sagot. Ako ay nangamba.. bakit? Nakatulog ako at hindi nagawa ang eksamen! Matapos maibigay ang papel ng eksamen na hindi natapos sa propesor ko, ako ay namulat at nagising sa realidad.

Isang malagim na panaginip na kakaiba dahil sa ang aking karanasan sa Geology 1 sa tunay na buhay ay maganda - ako ay naexempt sa final exam. Tapos ang istorya.

Bakit nga ba napanaginipan ko yun? Malalaman naten ngayong araw na ito.

Mga bagong-habing pangarap.. sana'y matupad upang makatulong sa ating bansang naghihirap.

1 Comments:

Anonymous Anónimo said...

Ayon sa aking powers, ang dapat mong sinagot ay tralse... :P joke! minsan ayun yung nakakainis kapag nananaginip, para din tayong gising.. kaya parang wala tuloy kwentang matulog. -__-"

12:48 a. m.  

Publicar un comentario

<< Home

Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.