<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-5733133175049674420', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

domingo, septiembre 04, 2005

Ang Pikon ay Talo!

Napanood ko ang YSpeak kanina at hindi na ako nagtaka kung bakit ganoon na lang kagulo ang mga usapin. Andun ang astig na si "Way Kurat", Miles, Guingona, isang ADMU student at isa naman PLM. Nakakatawa lang na pagmasdan ang debate dahil sa aking pananaw, kitang-kita na pikon ang mga nasa oposisyon o mga pro-impeachment. Kahit mga simpleng batas ay hindi masundan ng mga nasa pro-impeachment sa YSpeak. Sumasabat sila kahit wala na sa kanila ang 'focus' o ang 'mikropono' at sa halip, nagmistulang kabastusan, katangahan at pagkapikon ang naroon. Ang mga nasa 'anti-impeachment' (mahirap sabihin na anti) ay pinagbibigyan lamang ang mga nasa oposisyon na sumabat kahit hindi 'turn' nila na magsalita. Kapag ang atensyon naman ay nasa oposisyon, nananatiling tahimik ang mga nasa 'anti-impeachment' na side ng YSpeak - ipinakikita lamang nila sa isang simpleng maayos na paraan na hindi sila pikon. Sabi naman sa panig ng 'pro': "Ganito, ganito ang nangyari sa amin noong Martes. Hindi na nagkakaliwanagan at parang ganito rin na nakatayo si Way Kurat. Siguro rin naman ay magwwalkout rin kayo (ang panig ng 'anti-impeachment') kapag hindi kayo napakinggan." Syempre, may sumabat na isa "Hindi ah, hindi kami magwwalkout (dito sa YSpeak)". Sa aking palagay, 2 lang siguro ang pwede kong maisip sa pagwalkout ng minorya: (1) Talunan sila at sila'y napahiya. (2) Pikon sila na ayaw pa rin magpatalo.

Si Way Kurat naman ay astig; napatalbog niya ang mga pinagsasasabi sa 'pro' side ng YSpeak. Paano ba naman kasi, sabihin ba naman daw ng minorya na "ang pipirma sa impeachment ay pipirma sa katotohanan"?!?! Aba! Sabi nga ni Way Kurat, "Ibig sabihin pala nun, kapag hindi pipirma ay hindi na para sa katotohanan, falsehood kumbaga. Paano mangyayari yun eh iba ang katotohanan ng admin sa oposisyon?" Sumabat si Guingona: "Hindi ata pwede yan, isa lang ang katotohanan, black or white lang". (Ewan ko ba kung ano ang pinagsasasabi ni Guingona at waring wala siya sa tunay na kalawakan at hindi siya nabubuhay sa panahong ito.) Malamang naman kasi siguro na iba-iba ang katotohanan na pinapaniwalaan ng bawat panig. Tama rin bang sabihin ng oposisyon: "Ang pipirma sa impeachment ay simbolo rin ng isang malinis na konsensya." Aba! Kalokohan na pala ito e! Sinabi naman ng isang estudyante ng ADMU, "Tama lang na magdabog ang oposisyon, blablabla" na kinontra ni "Way Kurat": "Teka, wala naman nagdabog ah? Marahil siguro ay nasa eskuwelahan ka at parang hindi mo alam ang tunay na nangyari. Walang nagdabog pero tama bang magkalat/magtapon sila ng papel sa kung saan?" (Tahimik, hehe)

Kung iisipin, lumalabas na dapat ay madali lang para sa minorya ang makakuha ng 79 na lagda. Ngunit bakit kaya hindi nila makuha ang kailangan? Nakakatawa rin na hindi tuluy-tuloy na tumataas ang bilang dahil meron rin mga bumabawi ng lagda dahil marahil sa pagkatuklas ng mga kahinaan talaga sa oposisyon. Ang oposisyon rin ay wala noong Miyerkules kung kailan ay meron silang pagkakataon na magsalita, ngunit nasan sila noong oras na yaon?

Sinabi nga na ang bise presidente ang siyang papalit kung sakali sa presidente. Pero paano kung ang bise presidente ay ayaw rin ng oposisyon? Ibang usapan na yan..
Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.