<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7317977\x26blogName\x3dThe+Armorer\x27s+HellForge\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://smithforgerx.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3des_ES\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://smithforgerx.blogspot.com/\x26vt\x3d-2642519026992808409', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

martes, febrero 08, 2005

Yarre, naloko na..

Yarre talaga.. hindi ko inaasahan ang mga nakaraang resulta ng aking mga paghihirap.. iniisip na sana'y isang panaginip lamang ang malagim na linggo. Waring ako'y nabuhusan ng malamig na yelo sa gitna ng disyerto. Hindi mapakali at hindi malaman kung ano ang gagawin. Isang linggo pa ang natitira kasama ang pagtitimpi. Napapagod na sa pagkaramdam ng kapaguran at pag-aalinlangan. Umaasang may bukas pang darating..o sa panaginip nga lang ba makakamtan? Tama na, ayokong malunod sa kawalan.. Mapapalad ang mga umiibig.. o hindi nga ba?

Kapag nilamon ka ng pag-ibig, masaya?

4 Comments:

Blogger daal_24 said...

ang lalim mo mgtagalog a...^^

9:59 p. m.  
Anonymous Anónimo said...

wow nagiging makata pala ang isang tao kapag umiibig... nyaks!Tee hee masaya siya :D-liz

10:46 p. m.  
Blogger daal_24 said...

yikee! cno yang iyong iniibig? parang maaga pa ata ang makagat ng "love bug" pra maging ganyang kamakata...^^

8:42 p. m.  
Anonymous ang pinakakyut mong kaibigan said...

nakanaman!! yelo sa disyerto?! 'STIG! san lupalop mo natutunan yan? paturo naman oh?hekhekhek!^_^

3:55 p. m.  

Publicar un comentario

<< Home

Creative Commons LicenseContent copyright protected by Copyscape website plagiarism search
This work is licensed under a Creative Commons License.